znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

PRAVIDLA PRO UTVÁŘENÍ PRESTIŽNÍHO ŽEBŘÍČKU CYKLO K293

1. Základní ustanovení

 1. Žebříček CYKLO K293 je sestavován na základě výsledků všech cyklistických závodů, které pořádá K293.
 2. Žebříček se aktualizuje vždy k prvnímu dni měsíce, následujícího po měsíci konání závodů.
 3. Koná-li se závod na přelomu měsíce, počítá se jako měsíc konání závodu měsíc, ve kterém byly závody ukončeny.

2. Získávání bodů do žebříčku

 1. Závodník, který se závodů pořádaných K293 účastní poprvé a získá v nich nějaké body do žebříčku CYKLO K293, je do tohoto žebříčku automaticky zařazen, a to s přesně tolika body, kolik získal.
 2. Závodník, který se závodů pořádaných K293 neúčastní poprvé, ale v žebříčku CYKLO K293 není, protože mu klesl počet bodů na 0, a získá nějaké body do žebříčku, je do něj opět zařazen, a to stejným způsobem jako závodník, účastnící se zcela poprvé.
 3. Závodníkovi, který již v žebříčku je a získá do něj body, se tento počet bodů přičítá k počtu dosavadních bodů v žebříčku.

3. Body do žebříčku z Cyklistického závodu s doplňkovou disciplínou

 1. Za účast na Cyklistickém závodě s doplňkovou disciplínou (dále jen CZDD) získává každý závodník desetinásobek bodů získaných v závodě.

4. Body do žebříčku ze závodu K293 TOUR

 1. Za účast na závodech K293 TOUR získává každý závodník, který absolvoval celý závod, tolik bodů, kolik bodů jeho družstvo celkově obdrželo (tzn. i se započítanými trestnými body a s případnými dalšími bodovými úpravami).
 2. V případě, že závodník neabsolvuje celý závod, dostane body pouze z těch etap, které absolvoval celé, a to v takové výši, kolik bodů jeho družstvo v těchto etapách obdrželo včetně případných trestných a dalších bodů.

5. Aktualizace žebříčku po skončení závodu

 1. Při aktualizaci žebříčku je všem závodníkům, kteří se posledních závodů neúčastnili a jsou v žebříčku, snížen počet bodů o bodové penále a dále v případě, že závodník s nejvyšším počtem bodů přesáhne limitní bodovou hodnotu, je všem závodníkům na žebříčku snížen počet bodů o 1%, a to i opakovaně, dokud počet bodů závodníka s nejvyšším počtem bodů neklesne pod tuto limitní bodovou hodnotu.
 2. Bodové penále je 18 % z celkových bodů závodníka, minimálně však 50 bodů.
 3. Limitní bodová hodnota je 3200 bodů.
 4. Po bodových úpravách uvedených v odst. a) se výsledný počet bodů zaokrouhluje na celé body dolů, a to po každé z úprav.
 5. Klesne-li některému ze závodníků úpravami počet bodů na 0, automaticky vypadává z žebříčku.

6. Účinnost

 1. Tato pravidla platí od 1.4.2005.

Historie změn pravidel pro utváření žebříčku Cyklo K293