znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

PRAVIDLA PRO CYKLISTICKÝ ZÁVOD
S DOPLŇKOVOU DISCIPLÍNOU

1. Přihlášení se na závod

 1. Přihlášení se na závod je možné dvěma způsoby:

  • do 24 hodin před startem závodu u pořadatelů, a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo vyplněním přihlášky na internetových stránkách www.k293.cz;
  • 15 minut před startem u pořadatelů v samotném místě startu; v tomto případě však nemusí pořadatelé závodníka přihlásit (např. v případě, že je již dovršen maximální možný počet závodníků).

 2. Na závod se může přihlásit jen ten, kdo vlastní nebo si alespoň zajistí plně pojízdné cyklistické kolo jakéhokoli typu a druhu v dobrém technickém stavu.

 3. Všichni závodníci musí být v místě startu nejdéle 15 minut před oficiálním časem startu příslušné disciplíny.

 4. Za účast na závodě se platí startovné. Jeho výši stanovuje prováděcí předpis. Startovné se platí před zahájením závodu. Při platbě startovného alespoň 1 týden dopředu se poskytuje sleva 20%.


2. Začátek cyklistického závodu

 1. Závodí-li pořadatelé, musí jet jeden z nich jako první a jeden z nich jako poslední závodník.

 2. Jednotliví závodníci se mohou dohodnout na pořadí startu, a to do 12 minut před startem; nedohodnou-li se, rozlosují pořadí startů pořadatelé.

 3. Pořadatelé mohou na základě objektivních důvodů určit pořadí startu (nebo jeho část) direktivně.

 4. V době 10 až 5 minut před startem seznámí pořadatelé hromadně závodníky s pravidly závodu a jinými důležitými fakty.

 5. Zbývající doba po udělení instrukcí do 1 minuty před startem je určena pro zodpovězení případných dotazů závodníků.


3. Průběh cyklistického závodu

 1. Trasa závodu je dopředu určena a včas vhodným způsobem zveřejněna (např. na internetu).

 2. Místo startu je vyznačeno jednoduchou čarou přes celou šíři silnice a nápisem “START”, místo cíle je vyznačeno dvojitou čarou přes celou šíři silnice a nápisem “CÍL”.

 3. První závodník startuje v oficiálním čase startu, další závodníci po 5 minutách.

 4. Závodník startuje tak, že se jeho přední kolo dotýká silnice před čarou, vymezující start; v čase startu musí být závodník v klidu a alespoň jedna jeho noha se musí dotýkat silnice.

 5. Každý závodník musí jet tak, aby mohl včas zareagovat před případnou překážkou (člověk na trase, spadlá větev do silnice apod.) a zabránit případné hrozící kolizi.

 6. Po trase závodu se mohou k lepší orientaci závodníků nacházet různé značky (např. šipky směru trasy) a kilometráž, značená jednoduchou čarou přes celou šíři silnice s údajem o zbývající vzdálenosti do cíle.

 7. Vyskytne-li se závodníkovi na trase překážka, která způsobí jeho zdržení, může závodník svůj pokus prohlásit za neplatný. Zopakovat ho může ovšem pouze v případě, že to svolí pořadatelé.


4. Doplňková disciplína

 1. Před zahájením doplňkové disciplíny seznámí pořadatelé závodníky s jejími pravidly a se systémem určení pořadí.

 2. Pravidla disciplíny mohou být pořadateli stanovena i odchylně od oficiálních pravidel.


5. Vyhodnocení soutěže

 1. Jednotlivé disciplíny CZDD se bodují podle pořadí umístění závodníků. V každé disciplíně je bodováno 1. až 10. místo a do bodování jsou zařazeni pouze ti závodníci, kteří se zúčastnili obou disciplín.

 2. Za umístění v cyklistické disciplíně se udělují body od 1. do 10. místa v těchto hodnotách: 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7 a 5 bodů.

 3. Za umístění v doplňkové disciplíně se udělují body od 1. do 10. místa v těchto hodnotách: 25, 23, 21, 18, 14, 10, 6, 4, 2 a 1 bod.

 4. Je-li za doplňkovou disciplínu vybrán kolektivní sport (např. volejbal), získává body za umístění každý člen družstva.

 5. V případě dosažení stejného výsledku v některé z disciplín u dvou či více závodníků, obdrží každý z těchto závodníků průměr bodů za místa, která tito závodníci společně obsadili. Průměr se matematicky zaokrouhluje na celé body.

 6. Konečné pořadí CZDD se určí na základě součtu bodů z obou disciplín. Závodník s nejvíce body obsadí 1. místo.

 7. V případě shodného počtu bodů u více závodníků rozhoduje vyšší lepší umístění v některé z disciplín, je-li shodné, rozhoduje vyšší horší umístění v některé z disciplín, je-li i to shodné, rozhoduje pořadí v cyklistické disciplíně.

 8. Pořadatelé vyhodnotí případné připomínky soutěžících a vyhlásí pořadí na prvních třech místech, a to od třetího místa k prvnímu; zároveň ponechají k nahlédnutí startovní listinu s kompletními výsledky a pořadím; závodník na 1. místě obdrží cenu.

 9. Pořadatelé mohou na základě vlastního zjištění nebo na základě připomínek závodníků před uzavřením výsledků rozhodnout o neuznání dosaženého výsledku nebo diskvalifikaci.


6. Penalizace

 1. Pořadatelé během závodu kontrolují dodržování jeho pravidel.

 2. V případě zjištění porušení pravidel nebo při vzniku nějaké sporné situace rozhodnou o penalizaci pořadatelé.


7. Účinnost

Tato pravidla platí od 1.5.2005.