znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

PRAVIDLA PRO CYKLISTICKÝ ZÁVOD
S DOPLŇKOVOU DISCIPLÍNOU

1. Přihlášení se na závod

 1. Přihlášení se na závod je možné dvěma způsoby:
  • do 24 hodin před startem závodu u pořadatelů, a to osobně, telefonicky, e-mailem nebo vyplněním přihlášky na internetových stránkách www.k293.cz;
  • 15 minut před startem u pořadatelů v samotném místě startu; v tomto případě však nemusí pořadatelé závodníka přihlásit (např. v případě, že je již dovršen maximální možný počet závodníků).
 2. Na závod se může přihlásit jen ten, kdo vlastní nebo si alespoň zajistí plně pojízdné cyklistické kolo jakéhokoli typu a druhu v dobrém technickém stavu.
 3. Závodu se nesmějí účastnit osoby mladší 15 let.
 4. Všichni závodníci musí být v místě startu nejdéle 15 minut před oficiálním časem startu příslušné disciplíny.
 5. Za účast na závodě se platí startovné. Startovné se platí před zahájením závodu a jeho výše může být odstupňovaná podle včasnosti zaplacení.

2. Začátek cyklistického závodu

 1. Závodí-li pořadatelé, musí jet jeden z nich jako první a jeden z nich jako poslední závodník.
 2. Jednotliví závodníci se mohou dohodnout na pořadí startu, a to do 12 minut před startem; nedohodnou-li se, určí pořadí startů pořadatelé.
 3. Pořadatelé mohou na základě objektivních důvodů určit pořadí startu (nebo jeho část) direktivně.
 4. V době 10 až 5 minut před startem seznámí pořadatelé hromadně závodníky s pravidly závodu a jinými důležitými fakty.
 5. Zbývající doba po udělení instrukcí do 1 minuty před startem je určena pro zodpovězení případných dotazů závodníků.

3. Průběh cyklistického závodu

 1. Trasa závodu je dopředu určena a včas vhodným způsobem zveřejněna (např. na internetu).
 2. Místo startu je vyznačeno čárou přes celou šíři silnice a nápisem “START”, místo cíle je vyznačeno čárou přes celou šíři silnice a nápisem “CÍL”.
 3. První závodník startuje v oficiálním čase startu, další závodníci po 5 minutách.
 4. Závodník startuje tak, že se jeho přední kolo dotýká silnice před čarou, vymezující start; v čase startu musí být závodník v klidu a alespoň jedna jeho noha se musí dotýkat silnice.
 5. Každý závodník musí jet tak, aby mohl včas zareagovat před případnou překážkou (člověk na trase, spadlá větev do silnice apod.) a zabránit případné hrozící kolizi.
 6. Po trase závodu se mohou k lepší orientaci závodníků nacházet různé značky (např. šipky směru trasy) a kilometráž s údajem o zbývající vzdálenosti do cíle.
 7. Vyskytne-li se závodníkovi na trase překážka, která způsobí jeho zdržení, může závodník svůj pokus prohlásit za neplatný. Zopakovat ho může ovšem pouze v případě, že to svolí pořadatelé.

4. Doplňková disciplína

 1. Před zahájením doplňkové disciplíny seznámí pořadatelé závodníky s jejími pravidly a se systémem určení pořadí.
 2. Pravidla disciplíny mohou být pořadateli stanovena i odchylně od oficiálních pravidel.

5. Vyhodnocení soutěže

 1. Jednotlivé disciplíny CZDD se bodují podle pořadí umístění závodníků. V každé disciplíně je bodováno 1. až 12. místo a do bodování jsou zařazeni pouze ti závodníci, kteří se zúčastnili obou disciplín.
 2. Za umístění v cyklistické disciplíně se udělují body od 1. do 12. místa v těchto hodnotách: 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 a 2.
 3. Za umístění v doplňkové disciplíně se udělují body od 1. do 12. místa v těchto hodnotách: 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3 a 1.
 4. Je-li za doplňkovou disciplínu vybrán kolektivní sport (např. volejbal), získává body za umístění každý člen družstva.
 5. V případě dosažení stejného výsledku v některé z disciplín u dvou či více závodníků, obdrží každý z těchto závodníků průměr bodů za místa, která tito závodníci společně obsadili.
 6. Konečné pořadí CZDD se určí na základě součtu bodů z obou disciplín. Závodník s nejvíce body obsadí 1. místo.
 7. V případě shodného počtu bodů u více závodníků rozhoduje vyšší lepší umístění v některé z disciplín, je-li shodné, rozhoduje vyšší horší umístění v některé z disciplín, je-li i to shodné, rozhoduje pořadí v cyklistické disciplíně.
 8. Pořadatelé vyhodnotí případné připomínky soutěžících a vyhlásí pořadí na prvních třech místech, a to od třetího místa k prvnímu; zároveň ponechají k nahlédnutí startovní listinu s kompletními výsledky a pořadím; závodník na 1. místě obdrží cenu.
 9. Pořadatelé mohou na základě vlastního zjištění nebo na základě připomínek závodníků před uzavřením výsledků rozhodnout o neuznání dosaženého výsledku nebo diskvalifikaci.

6. Penalizace

 1. Pořadatelé během závodu kontrolují dodržování jeho pravidel.
 2. Pokud závodník v cyklistickém závodu neprojede celou stanovenou trasu (např. použije zkratku), je z této disciplíny diskvalifikován a neobdrží za ni žádné body (zůstanou mu pouze body z doplňkové disciplíny).
 3. V případě zjištění porušení pravidel nebo při vzniku nějaké sporné situace rozhodnou o penalizaci pořadatelé.

7. Účinnost

Tato pravidla platí od 1.6.2014.

Pravidla platná do roku 2013