znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

PRAVIDLA CYKLISTICKÉHO ZÁVODU K293 TOUR
PLATNÁ V LETECH 2006 – 2014

1. Přihlášení se na závod

 1. Přihlášení se na závod je možné dvěma způsoby:

  • do 24 hodin před startem závodu u vedení K293, a to osobně, písemně nebo telefonicky;
  • půl hodinu před startem u pořadatelů v samotném místě startu; v tomto případě však nemusí pořadatelé závodníka přihlásit (např. v případě, že je již dovršen maximální možný počet závodníků).

 2. Na závod se může přihlásit jen ten:

  • kdo je natolik fyzicky zdatný, že je schopen ujet během dvou dní 120 km na kole,
  • kdo vlastní nebo si alespoň zajistí plně pojízdné cyklistické kolo jakéhokoli typu a druhu v dobrém technickém stavu.

 3. V závodě mohou startovat osoby mladší 10 let jen pokud jsou v družstvu doprovázeny alespoň jednou osobou starší 18 let.

 4. Všichni závodníci (u družstva alespoň jeden jeho zástupce) musí být v místě startu nejpozději 20 minut před oficiálním časem startu závodu.

 5. Za účast na závodě se platí startovné. Jeho výši stanovuje prováděcí předpis. Startovné se platí před zahájením závodu.


2. Utvoření družstev

 1. Jednotliví závodníci mohou vytvořit vícečlenná družstva, jejichž členové budou závodit společně. Tato družstva se musí pořadatelům nahlásit buď při přihlašování jednotlivých závodníků dle bodu 1a, nebo dodatečně, nejpozději však 20 minut před časem startu.

 2. Družstva mohou být tvořena jen pokud je počet závodníků větší než 4.

 3. V jednom družstvu může být nejvýše 5 závodníků.

 4. Je-li závodníků více než 4, musejí utvořit minimálně 4 družstva.

 5. Je-li závodníků 10 až 19, nesmí být celkový počet družstev větší než jsou tři čtvrtiny z celkového počtu závodníků.

 6. Je-li závodníků více než 19, nesmí být celkový počet družstev větší než je polovina počtu závodníků.

 7. V případě, že se závodníci nedohodnou na uspořádání družstev dle pravidel bodů 2b až 2f, mohou družstva direktivně vytvořit pořadatelé.

 8. Pořadatelé mohou na základě objektivních důvodů udělit výjimku z pravidel bodů 2b až 2f (např. vzhledem k bodu 1c).


3. Začátek závodu

 1. Jednotlivá družstva se mohou dohodnout na pořadí startu, a to do 20 minut před startem. Nedohodnou-li se, rozlosují pořadí startů pořadatelé.

 2. Pořadatelé mohou na základě objektivních důvodů určit pořadí startu (nebo jeho část) direktivně.

 3. Každý závodník (nebo jeho kolo) musí být označen viditelným pořadovým číslem družstva, a to během celého závodu. Očíslování zajistí pořadatelé po domluvě s jednotlivými závodníky.

 4. V době 15 až 5 minut před startem seznámí pořadatelé hromadně závodníky s pravidly závodu a jinými důležitými fakty. V této době pořadatelé zároveň vyhlásí časy startů jednotlivých skupin.

 5. Zbývající doba po udělení instrukcí do 1 minuty před startem je určena pro zodpovězení případných dotazů závodníků. Po této době již nesmějí být udělovány od pořadatelů žádné instrukce ani rady.


4. Start etapy

 1. První družstvo startuje v oficiálním čase startu. Další skupiny startují po 10 minutách. Je-li družstev více než 9, může být startovací interval zkrácen, a to tak, aby se startovalo pravidelně a poslední družstvo odstartovalo nejdéle 120 minut po prvním startu.

 2. Každé družstvo dostane 1 minutu před svým startem prospekty s popisem trasy, formulář na odpovědi a další potřebné formuláře. Odstartovat však může nejdříve v čase startu.

 3. Každé vícečlenné družstvo má právo na dva prospekty s popisem trasy.


5. Průběh etapy

 1. Každé družstvo projíždí na kolech trasou uvedenou v prospektu, přitom plní úkoly uvedené v bodech 5b až 5f.

 2. Kontrolní otázky jsou otázky nacházející se přímo v prospektu popisu trasy. Jsou označeny symbolem . Kontrolní otázky se vztahují na příslušné místo na trase, tak jak jsou zařazeny v prospektu. Znamená to, že když družstvo přijede na určité místo a u něj má kontrolní otázku, je třeba odpověď hledat právě zde nebo v přilehlém okolí. Odpověď musí družstvo zapsat do formuláře na odpovědi

 3. Teoretické otázky jsou otázky nacházející se schované po trase závodu – v prospektu je v tomto případě uvedeno místo, kde otázky hledat. Hledá se vždy igelitový sáček (rozměry asi 17 x 12 cm), ve kterém je obálka s několika listy, z nichž každý obsahuje stejné otázky. Po nalezení tohoto balíčku dle popisu v prospektu družstvo vyjme 1 list s otázkami a balíček se zbylými listy vrátí na své původní místo. Na otázky uvedené na listu odpoví do formuláře na odpovědi, a list si ponechá, neboť už jen za jeho předložení dostane družstvo určité body. V prospektu s popisem trasy je místo, kde se hledá obálka s teoretickými otázkami, označeno symbolem s uvedením pořadového čísla obálky. Teoretické otázky jsou jednak se třemi možnostmi a pak také bez možností. U otázek s možnostmi jsou ve formuláři předepsána všechna tři písmena (a, b, c) a soutěžící odpoví tím, že křížkem (nikoli kolečkem) označí písmeno správné odpovědi.

 4. Za správně zodpovězené kontrolní a teoretické otázky dostane družstvo body. Jejich počet je vždy uveden u příslušné pasáže v prospektu popisu trasy. U teoretických otázek znamená první číslo body za nalezení obálky (na základě předložení listu s otázkami), druhé pak za správné odpovědi.

 5. V prospektu mohou být uvedeny další úkoly dle uvážení pořadatelů, za které mohou být buď body do soutěže nebo drobná cena apod. V případě, že za tento zvláštní úkol budou body, musí být jejich počet uveden v prospektu.

 6. Během cesty se mohou plnit další úkoly dle uvážení pořadatelů, se kterými seznámí závodníky pořadatelé během předstartovní instruktáže. Pokud za ně mají být body do soutěže, musí být jejich výše uvedena v prospektu popisu trasy.

 7. Na projetí trasy je limit, se kterým musejí být závodníci seznámeni. Tento limit musí být také uveden v prospektu popisu trasy. Limit je stanovován na průměrnou rychlost 5 až 10 km/h dle náročnosti trasy.


6. Cíl etapy

 1. Čas závodění jednotlivých skupin končí, pokud:

  • jsou v místě cíle všichni závodníci příslušného družstva,
  • družstvo odevzdalo pořadatelům vyplněný formulář na odpovědi (v něm musí být uvedeno číslo skupiny a jména všech účastníků skupiny),
  • družstvo předložilo nalezené listy s teoretickými otázkami,
  • družstvo odevzdalo případné další soutěžní materiály.

 2. Pokud družstvo přijelo po limitu, odečítá se mu za každou zpožděnou minutu jeden bod, nejvýše však polovina bodů získaná v příslušné etapě.

 3. Po skončení etapy (mimo etapy závěrečné) opraví pořadatelé všechny formuláře a všem oznámí průběžné výsledky. Zároveň oznámí čas startu následující etapy a startovní pořadí, na kterém se mohou jednotlivé skupiny dohodnout. V případě, že se nedohodnou, je startovní pořadí následující etapy shodné s etapou předešlou. V odůvodněných případech mohou startovní pořadí určit direktivně pořadatelé.

 4. Pořadatelé mohou po skončení etapy podle vlastního uvážení uspořádat soutěž (znalostní či fyzickou), ze které dostanou družstva zvláštní body, které se do celé soutěže nebudou započítávat, ale rozhodnou v případě stejného konečného počtu bodů dvou či více družstev.

 5. Záměna členů jednotlivých družstev mezi sebou mezi jednotlivými etapami je možná jedině na základě závažných důvodů a povolení pořadatelů.

 6. Rozdělení družstva na více soutěžních skupin mezi jednotlivými etapami je možné pouze pokud s tím souhlasí všichni členové družstva i pořadatelé. V tomto případě jsou body získané příslušným družstvem procentuálně rozděleny do vzniklých skupin podle počtu jejich členů.


7. Konec závodu

 1. Pořadatelé opraví všechny formuláře, vyhodnotí případné připomínky soutěžících a vyhlásí pořadí na prvních třech místech, a to od třetího místa k prvnímu. Zároveň ponechají k nahlédnutí startovní listinu s kompletními výsledky a pořadím. Družstva na 1. až 3. místě obdrží věcné ceny.

 2. Pořadí družstev se stanovuje na základě součtu bodů získaných ve všech etapách. Družstvo s největším počtem bodů obsadí 1. místo.

 3. Pořadatelé mohou na základě vlastního zjištění nebo na základě připomínek závodníků před uzavřením výsledků rozhodnout o:

  • stržení určitého počtu bodů jednotlivým družstvům;
  • diskvalifikaci jednotlivých členů družstva;
  • diskvalifikaci celého družstva.


8. Penalizace

 1. Pořadatelé během závodu kontrolují dodržování jeho pravidel.

 2. Pokud alespoň jeden závodník družstva nebude 20 minut před startem 1. etapy v místě startu, zkracuje se družstvu limit na projetí této etapy o dobu, o kterou se tento závodník opozdil.

 3. Pokud družstvo prokazatelně získá odpovědi na kontrolní a teoretické otázky od jiného družstva, nedostane za tyto otázky žádné body.

 4. Pokud spolu prokazatelně dvě družstva spolupracují, dělí se oběma družstvům v příslušné etapě počet bodů dvěma.

 5. Pokud družstvo požádá pořadatele (např. telefonicky) o sdělení vedení trasy či místa cíle (například z důvodu zabloudění), může takové družstvo pokračovat v závodě, dělí se mu ale v příslušné etapě body dvěma.

 6. Pokud družstvo nebo jeho členové jakkoli záměrně brání jiné skupině v plnění úkolů, klade jí nástrahy nebo překážky, bude podle konkrétní situace toto družstvo potrestáno, a to dle bodu 7c.

 7. V případě, že družstvo na stanovišti s teoretickými otázkami vrátí balíček s obálkou na jiné místo nebo ho jinak zamaskuje či více znepřístupní, bude podle konkrétní situace toto družstvo potrestáno, a to dle bodu 7c.

 8. V případě, že družstvo nebo jeho členové použijí osobní automobil, vlak, autobus, či jiný dopravní prostředek než kolo, budou příslušní členové družstva potrestáni dle bodu 7c.

 9. V případě, že člen vícečlenného družstva během cesty závod vzdá, mohou ostatní členové družstva v závodě pokračovat. Za každého člena družstva, který vzdal, se však družstvu strhne 10% z celkově získaných bodů. To neplatí v případě, že člen družstva vzdal z důvodu náhlé zdravotní indispozice, z důvodu zranění vzniklého během závodu, které nedovoluje pokračovat, nebo pokud s tím souhlasí na základě jiných závažných důvodů pořadatelé.

 10. V dalších sporných situacích rozhodnou o penalizaci pořadatelé.


9. Účinnost

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.9.2006.