znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

PROSPEKT S POPISEM TRASY

Prospekt obsahuje stručný výpis základních pravidel pro jeho použití (základní poučení) a samotný popis trasy.

Základním pravidlem je, že není-li v prospektu uveden směr, vede trasa po hlavní silnici. Nelze-li určit průběh hlavní silnice, vede trasa rovně. Bylo by zbytečně komplikované, kdyby v prospektu byla uvedena úplně každá křižovatka. Proto jsou uvedeny jen ty nejdůležitější a samozřejmě všechny sporné (kde nejde jednoznačně určit, která cesta je průběžná a která odbočná apod.). Proto, přijedete-li ke křižovatce, která v prospektu není popsána, pokračujte po hlavní silnici. V případě, že se jedná o křižovatku, kde nelze určit průběh hlavní silnice, pokračujte rovně.

Popis trasy je seřazen po jednotlivých stanovištích. U stanoviště najdete tyto údaje:

  1. doporučený čas průjezdu (symbolem – pouze u vybraných stanovišť)
  2. kilometráž (vzdálenost od místa startu) s přesností na 0,1 km (100 m)
  3. popis místa, kam jste dojeli (nemusí být uveden, pokud je zřejmý např. ze zadání kontrolní otázky)
  4. vyskytuje-li se v přilehlém okolí stanoviště restaurace nebo jiná možnost občerstvení, je zde uveden příslušný symbol
  5. jedná-li se o stanoviště s kontrolní otázkou, schovanou obálkou nebo zvláštním úkolem, je zde uveden příslušný symbol, zadání otázky nebo popis místa či úkolu a maximální počet bodů za správné odpovědi nebo splnění úkolů
  6. popis směru, kterým máte pokračovat (není-li směr pokračování zřejmý)
  7. typ cesty od tohoto k dalšímu stanovišti (symbolem)


Použité symboly:

asfaltka znamená, že až do dalšího stanoviště se jede pouze po asfaltce; v prospektu proto v takto označeném úseku nejsou popsány křižovatky s cestami
lepší cesta znamená, že až do dalšího stanoviště jedete po cestě nebo úsekem, kde se střídavě mění cesta v asfaltku a naopak
horší cesta označuje úsek, ve kterém jedete po cestě nebo stezce, která je na kole sjízdná jen obtížně
kontrolní otázka upozorňuje, že na stanovišti je v prospektu uvedena kontrolní otázka
obálka upozorňuje, že na stanovišti se nachází schovaná obálka s teoretickými otázkami
zvláštní úkol upozorňuje, že na stanovišti čeká na závodníky plnění zvláštního úkolu
čas znázorňuje doporučený čas průjezdu stanovištěm s ohledem na náročnost jednotlivých úseků závodu
restaurace upozorňuje, že v okolí stanoviště se vyskytuje restaurace nebo jiná možnost občerstvení


Výklad některých formulací, používaných v prospektu:

DOJELI JSTE NA HLAVNÍ SILNICI = přijeli jste po vedlejší silnici na křižovatku s hlavní silnicí nebo jste přijeli po cestě k silnici

KŘIŽOVATKA = jakékoli místo, kde se sbíhají, protínají nebo rozdvojují silnice

KŘIŽOVATKA CEST = jakékoli místo, kde se sbíhají, protínají nebo rozdvojují cesty

POKRAČUJTE DÁLE = pokračujte ve stejném směru, v jakém jste na stanoviště dorazili – neodbočujte, neměňte směr

VYDEJTE SE SMĚREM “X” (“X” je nějaké slovo nebo číslo) = někde v okolí stanoviště je buď směrovka s příslušným slovem (číslem) – tímto směrem se vydejte; nebo je toto slovo (číslo) v jednom z možných směrů vidět (na ceduli, domě, sloupu apod.) – a tím směrem se vydejte

ZNAČENÁ KŘIŽOVATKA = křižovatka označená ve směru, kterým k ní přijíždíte, dopravní značkou hlavní silnice nebo vedlejší silnice


Vzor prospektu s popisem trasy:

Při levém okraji se nachází kilometráž, udávající vzdálenost od místa startu (např. 6.5, 7.3, 7.6 atd.). Vlevo od ní je na vybraných stanovištích symbolem znázorněn doporučený čas průjezdu. Tento čas bere ohled na různou náročnost jednotlivých úseků trasy a při jeho dodržení se družstvo nemusí obávat dojezdu po vypršení limitu, zároveň však nemusí zbytečně hnát. Uvedený čas průjezdu je ovšem odpočítán od oficiálního času startu závodu, tedy startu prvního družstva. Proto ostatní družstva (startující později) musejí k uvedenému času vždy připočítat rozdíl dle svého skutečného času startu.

Vpravo od kilometráže je značkami vyjádřen typ cesty.

V řádce s kontrolní otázkou je místo typu cesty symbol , v řádce stanoviště se skrytou obálkou je uveden symbol a v řádce se zvláštním úkolem je uveden symbol . Na stanovištích, v jejichž těsné blízkosti se nachází restaurace nebo občerstvení, je vedle symbolu typu cesty uveden symbol .

Textová část je uspořádána tak, že v první řádce každého stanoviště (= řádka s kilometráží) je většinou uveden popis místa, kam jste dojeli (např. “Vlevo je hned u cesty posed”, “Minuli jste rybník a dojeli ke značce zákaz vjezdu”, “Vlevo míjíte restauraci U Jencoše” atd.).

Na stanovištích s kontrolní otázkou následuje otázka, na stanovištích s obálkou popis místa a výzva, že zde máte hledat obálku. Na stanovišti se zvláštním úkolem následuje popis úkolu, případně informace, že úkol bude zadán pořadateli na místě.

Posledním údajem u každého stanoviště je informace, kterým směrem se máte vydat (např. “Pokračujte dále”, Pokračujte směrem k lesní správě”, “Pokračujte dále směrem k ceduli konce obce” atd.). Není-li tato informace v prospektu uvedena, pokračuje trasa dále v původním směru.

Při pravém okraji jsou uvedeny body za správné odpovědi, případně maximální možný počet bodů za splnění úkolu. Jedná-li se o úkol, který bude v případě konečné shodnosti bodů více družstev rozhodující, nachází se před bodovým údajem symbol vykřičníku.

Jede-li se delší úsek stále po hlavní silnici a neplní se při tom žádné úkoly, je využito pravidlo o neuvádění křižovatek v takovémto úseku (např. mezi stanovišti 8.8 a 11.0 není uvedeno žádné jiné stanoviště – jedete stále po hlavní silnici).