znak OFICIÁLNÍ STRÁNKY KLUBU K293
MHD Karlovy Vary Sportovní akce Fotoalbum

PRAVIDLA CYKLISTICKÉHO ZÁVODU K293 TOUR

1. Přihlášení se na závod

 1. Přihlášení se na závod je možné dvěma způsoby:

  • do 24 hodin před startem závodu vyplněním přihlášky na internetových stránkách K293;
  • půl hodinu před startem u pořadatelů v samotném místě startu; v tomto případě však nemusí pořadatelé závodníka přihlásit (např. v případě, že je již dovršen maximální možný počet závodníků).

 2. Na závod se může přihlásit jen ten:

  • kdo je natolik fyzicky zdatný, že je schopen ujet během dvou dní 120 km na kole,
  • kdo vlastní nebo si alespoň zajistí plně pojízdné cyklistické kolo v dobrém technickém stavu a s tímto kolem odstartuje do závodu.

 3. V závodě mohou startovat osoby mladší 10 let, jen pokud jsou v družstvu doprovázeny alespoň jednou osobou starší 18 let.

 4. Všichni závodníci (u družstva alespoň jeden jeho zástupce) musí být v místě startu nejpozději 20 minut před oficiálním časem startu závodu.

 5. Za účast na závodě se platí startovné. Jeho výše může být odstupňovaná podle včasnosti zaplacení. Předem zaplacené startovné se v případě odhlášení závodníka nevrací a propadá ve prospěch pořádání závodu.


2. Požadavky na použitá kola

 1. V závodě může být použito kolo, které není vybaveno žádným alternativním pohonem, nebo elektrokolo, pokud budou splněny následující podmínky.

 2. S elektrokolem se může závodu účastnit pouze osoba minimálního věku 65 let. Tato osoba musí mít po celou dobu závodu v družstvu alespoň jednu jinou osobu, která pojede na běžném kole bez alternativního pohonu.

 3. V případě, že spolučlen družstva s běžným kolem nebude moct dokončit závod a v družstvu zbydou jen samí účastníci s elektrokoly, může své kolo (bez alternativního pohodu) poskytnout výměnou jinému členovi družstva, který na něm dojede do cíle.

 4. Pokud družstvo nebude schopné dodržet uvedená pravidla pro použití elektrokol, bude jeho registrace do závodu zrušena (v takovém případě nebude družstvo hodnoceno, ale může v závodě pokračovat nesoutěžně).


3. Utvoření družstev

 1. Pokud je celkový počet závodníků alespoň 5, mohou vytvořit vícečlenná družstva, jejichž členové budou závodit společně, přičemž musí být vytvořena minimálně 4 družstva.

 2. Je-li celkový počet závodníků menší než 15, může mít jedno družstvo nejvýše 3 členy, je-li celkový počet závodníků mezi 15 a 30, může mít jedno družstvo nejvýše 4 členy, je-li celkový počet závodníků vyšší než 30, může mít jedno družstvo nejvýše 5 členů.

 3. Přihlášení závodníci, kteří zaplatili startovné předem, mají právo na výběr čísla družstva, a to v pořadí, v jakém zaplatili startovné, případně (je-li datum platby shodné) v pořadí, v jakém se na závod přihlásili. Jako číslo družstva nelze vybrat číslo větší než je celkový počet družstev.

 4. V případě, že se závodníci nedohodnou na uspořádání družstev dle stanovených pravidel, mohou družstva direktivně určit pořadatelé.

 5. Pořadatelé mohou na základě objektivních důvodů udělit výjimku ze stanovených pravidel (např. vzhledem k bodu 1c).


4. Začátek závodu

 1. Před startem seznámí pořadatelé hromadně závodníky s pravidly závodu a jinými důležitými fakty. V této době pořadatelé zároveň vyhlásí časy startů jednotlivých skupin. Zbývající doba po udělení instrukcí je určena pro zodpovězení případných dotazů závodníků.

 2. Jednotlivá družstva startují v pořadí podle čísel družstev.

 3. Každý závodník (nebo jeho kolo) musí být označen viditelným pořadovým číslem družstva, a to během celého závodu. Očíslování zajistí pořadatelé po domluvě s jednotlivými závodníky.


5. Start etapy

 1. První družstvo startuje v oficiálním čase startu. Další skupiny startují po 10 minutách. Je-li družstev více než 9, může být startovací interval zkrácen.

 2. Startovní pořadí ve druhé etapě (případně dalších etapách) je shodné s první etapou. Pořadatelé mohou rozhodnout o změně startovního pořadí, je-li to účelné pro průběh závodu (např. rychlé družstvo poslat jako poslední), případně povolit prohození startovního pořadí skupin, které o to požádají, pokud takovou žádost shledají jako opodstatněnou.

 3. V čase startu obdrží každé družstvo prospekty s popisem trasy, formulář na odpovědi a další potřebné formuláře.

 4. Každé vícečlenné družstvo má právo na dva prospekty s popisem trasy.


6. Průběh etapy

 1. Každé družstvo projíždí na kolech trasou uvedenou v prospektu, přitom plní úkoly uvedené v následujících bodech.

 2. Kontrolní otázky jsou otázky nacházející se přímo v prospektu popisu trasy. Jsou označeny symbolem . Kontrolní otázky se vztahují na příslušné místo na trase, tak jak jsou zařazeny v prospektu. Znamená to, že když družstvo přijede na určité místo a u něj má kontrolní otázku, je třeba odpověď hledat právě zde nebo v přilehlém okolí. Odpověď musí družstvo zapsat do formuláře na odpovědi.

 3. Teoretické otázky jsou otázky nacházející se schované po trase závodu – v prospektu je v tomto případě uvedeno místo, kde otázky hledat. Hledá se vždy igelitový sáček, ve kterém je obálka s několika listy, z nichž každý obsahuje stejné otázky. Po nalezení tohoto balíčku dle popisu v prospektu družstvo vyjme 1 list s otázkami, balíček se zbylými listy vrátí na své původní místo a na otázky uvedené na listu odpoví do formuláře na odpovědi. V prospektu s popisem trasy je místo, kde se hledá obálka s teoretickými otázkami, označeno symbolem . Teoretické otázky mohou být s možnostmi nebo bez možností.

 4. Za správně zodpovězené kontrolní a teoretické otázky dostane družstvo body. Jejich počet je vždy uveden u příslušné pasáže v prospektu popisu trasy.

 5. V místě startu, po trase závodu nebo v místě cíle se mohou nacházet stanoviště s dalšími úkoly dle uvážení pořadatelů, za které mohou být body do soutěže, nějaké zvýhodnění nebo drobná cena. V případě, že za tento zvláštní úkol budou body, musí být jejich počet uveden v prospektu.

 6. Pořadatelé mohou předem určit jeden konkrétní úkol, jehož výsledek bude rozhodující v případě shodného počtu bodů v konečném pořadí. Takový úkol je v prospektu označen symbolem vykřičníku u uvedeného počtu bodů.

 7. Na projetí trasy je limit, se kterým musejí být závodníci seznámeni. Tento limit musí být také uveden v prospektu popisu trasy. Limit je stanovován na průměrnou rychlost 5 až 10 km/h dle náročnosti trasy.

 8. Pokud nějaké družstvo doprovází během etapy doprovodné vozidlo, nesmí žádný účastník závodu s posádkou tohoto vozidla jakýmkoliv způsobem řešit soutěžní otázky a úkoly.


7. Cíl etapy

 1. Čas závodění jednotlivých skupin končí, pokud:

  • jsou v místě cíle všichni závodníci příslušného družstva,
  • družstvo odevzdalo pořadatelům vyplněný formulář na odpovědi (v něm musí být uvedeno číslo skupiny a jména všech účastníků skupiny),
  • družstvo odevzdalo případné další požadované soutěžní materiály.

 2. Pokud družstvo přijelo po limitu, odečítá se mu za každou zpožděnou minutu jeden bod, nejvýše však polovina bodů získaná v příslušné etapě.

 3. Po skončení etapy pořadatelé vyhodnotí všechny formuláře a vyvěsí nebo jiným vhodným způsobem odprezentují správné odpovědi. Mezi etapami oznámí i průběžné výsledky včetně časů startu a startovního pořadí následující etapy.

 4. V případě nesouhlasu s vyhodnocením odpovědi může družstvo po složení kauce podat protest, a to nejpozději do 60 minut po zveřejnění výsledků (mezi etapami), resp. do 10 minut (po závěrečné etapě). Výše kauce je rovna základní ceně startovného. Pokud pořadatelé vyhodnotí protest jako oprávněný, zaplacená kauce se družstvu vrátí, v opačném případě propadne ve prospěch pořádání závodu.

 5. Sloučení dvou družstev do jednoho nebo záměna členů družstev mezi sebou jsou možné pouze mezi jednotlivými etapami na základě závažných důvodů a povolení pořadatelů. Výslednému družstvu (družstvům) jsou body poměrově přepočítány podle bodů jeho jednotlivých členů po provedení změny.

 6. Rozdělení družstva na více soutěžních skupin je možné pouze mezi jednotlivými etapami, pokud s tím souhlasí všichni členové družstva i pořadatelé. V tomto případě se nově vzniklým družstvům přepočítají body, a to tak, že od dosud získaných bodů se odečte 10% za každého člena, o kterého družstvo rozdělením přišlo.


8. Konec závodu

 1. Pořadatelé vyhlásí konečné pořadí, a to od posledního místa k prvnímu. Zároveň ponechají k nahlédnutí startovní listinu s kompletními výsledky a pořadím. Družstva na 1. až 3. místě obdrží věcné ceny.

 2. Pořadí družstev se stanovuje na základě součtu bodů získaných ve všech etapách. Družstvo s největším počtem bodů obsadí 1. místo.

 3. Pořadatelé mohou na základě vlastního zjištění nebo na základě připomínek závodníků před uzavřením výsledků rozhodnout o:

  • stržení určitého počtu bodů jednotlivým družstvům;
  • diskvalifikaci jednotlivých členů družstva;
  • diskvalifikaci celého družstva.


9. Penalizace

 1. Pořadatelé během závodu kontrolují dodržování jeho pravidel.

 2. Pokud alespoň jeden závodník družstva nebude 20 minut před startem 1. etapy v místě startu, zkracuje se družstvu limit na projetí této etapy o dobu, o kterou se tento závodník opozdil.

 3. Pokud družstvo prokazatelně získá odpovědi na kontrolní a teoretické otázky od jiného družstva, nedostane za tyto otázky žádné body.

 4. Pokud spolu prokazatelně dvě družstva spolupracují, udělí takovým družstvům pořadatelé trestné body ve výši odpovídající míře provinění, nejvýše však 50% bodů získaných v příslušné etapě. To samé platí i v případě, že družstvo spolupracuje na řešení otázek nebo úkolů s posádkou doprovodného vozidla.

 5. Pokud družstvo požádá pořadatele (např. telefonicky) o sdělení vedení trasy či místa cíle (například z důvodu zabloudění), může takové družstvo pokračovat v závodě, dělí se mu ale v příslušné etapě body dvěma.

 6. Pokud družstvo nebo jeho členové jakkoli záměrně brání jiné skupině v plnění úkolů, klade jí nástrahy nebo překážky, bude podle konkrétní situace toto družstvo potrestáno, a to dle bodu 8c.

 7. V případě, že družstvo na stanovišti s teoretickými otázkami vrátí balíček s obálkou na jiné místo nebo ho jinak zamaskuje či více znepřístupní, bude podle konkrétní situace toto družstvo potrestáno, a to dle bodu 8c.

 8. V případě, že družstvo nebo jeho členové použijí osobní automobil, vlak, autobus, či jiný dopravní prostředek než kolo, budou příslušní členové družstva potrestáni dle bodu 8c.

 9. V případě, že člen vícečlenného družstva během cesty závod vzdá, mohou ostatní členové družstva v závodě pokračovat. Za každého člena družstva, který vzdal, se však družstvu strhne 10% bodů získaných v dotčené etapě a etapách předešlých. To neplatí v případě, že člen družstva vzdal z důvodu náhlé zdravotní indispozice, z důvodu zranění vzniklého během závodu, které nedovoluje pokračovat, nebo pokud s tím souhlasí na základě jiných závažných důvodů pořadatelé.

 10. V dalších sporných situacích rozhodnou o penalizaci pořadatelé.


10. Účinnost

Tato pravidla platí od 1.9.2021.

Pravidla platná do roku 2020

Pravidla platná do roku 2014